May 2009, Nikon Kenkyukai Tokyo, Meeting Report
May 2009, Nikon Kenkyukai Tokyo, Meeting Report

Town in Ginza of May

May 16, 2009
Tokyo Meeting
Encyclopaedia of
Micro Nikkor Lenses
Vintage Specialties

Tokyo Meeting Micro Nikkor Special

Encyclopaedia of Micro Nikkor Lenses

The Nikon Kenkyukai Tokyo in May held the Micro Nikkor special research.
In the initial session, we saw the Micro Nikkor lenses for latest digital SLR Nikon.

Nikon D3X and Micro Nikkor Lenses

PC Micro Nikkor 85mm F2.8

AF Micro Nikkor 105mm F2.8

AF-S Micro Nikkor 105mm F2.8G

AF Micro Nikkor 70mm - 180mm F4.5 - F5.6

AF Micro Nikkor 200mm F4

Very Nice D3X and PC Micro Nikkor 85mm

Old Nikkor Lenses

In the next session, we saw the old Micro Nikkor lenses for SLR Nikon.
Those lenses were all beautiful.

Auto Micro Nikkor 55mm Lenses

Ultra Micro Nikkor and Special Nikkor Lenses

Nikkor-Q 13.5cm F4 Lenses

S Mount and F Mount of 13.5cm F4 Lenses

Very Beautiful Lenses on the Collection Table

Very Old Micro Nikkor Lenses

Very Old Micro Nikkor 5.5cm F3.5

Vintage Micro Nikkor Lenses

In the ending session, we saw the vintage Micro Nikkor lenses for Nikon S.
Those lenses were all gorgeous and beautiful.

Vintage Micro Nikkor 5.5cm F3.5 (L: L Mount, R: S Mount)

Nikkor 3.5cm Shade Very Fit for Micro Nikkor

Vintage Micro Nikkor for Your Nikon

COM-Nikkor for Your Nikon

Tiny Beautiful Micro Nikkor

Yes, Our Old Friend, Macro-Elmarit

Return to the top page of Nikon Kenkyukai


Copyright Michio Akiyama, Tokyo Japan 2009, 2019