December 2009, Nikon Kenkyukai
December 2009, Nikon Kenkyukai

A Super Tokyo Session with Nikon Goto Laboratory

December 19, 2009
Nikon Kenkyukai
A Super Tokyo Session
Nikon Goto Laboratory

Nikon Goto Laboratory

As you know, Nikon corporation established the imaging product R & D laboratory, Goto Laboratory in the summer of 2009. Tetsuro Goto, Nikon fellow, general manager of imaging product R & D laboratory, imaging company of Nikon corporation is the boss. The Nikon Kenkyukai Tokyo held the meeting with the Goto laboratory for the first time in the world.

Next Page Articles

→ Next    Chapter 1   Presentation Session

Shortcuts

Chapter 0      Top Page
Chapter 1      Presentation Session
Chapter 2      Grand Camera Meeting
Chapter 3      Dinner Party

Return to the top page of Nikon Kenkyukai


Copyright Michio Akiyama, Tokyo Japan 2009, 2023